Privacy Statement

VA with a View respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met mijn klanten heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat je op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaats ik geen analytische cookies en/of tracking cookies op je computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1. Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): vawithaview.nl
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): VA with a View, gevestigd te Maaskantplantsoen 17, 3544 LL Utrecht, KvK-nummer: 71945474.

Artikel 2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website en ook de gegevens en informatie die hierop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3. De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij Wet door Intellectuele Eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

  • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
  • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is zij gerechtigd alle schade die zij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

Artikel 6. Het verzamelen van gegevens

Je gegevens worden verzameld door VA with a View. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Ik verzamel persoonsgevens om te corresponderen, mijn diensten uit te kunnen voeren, te factureren en je te kunnen informeren, rechtstreeks via email of via social media. Ik verkrijg deze gegevens omdat jij deze gegevens aan mij verstrekt.

Hieronder een overzicht van gegevens die ik verwerk:

Voor- en achternaam, geslacht, adres/postcode/woonplaats, telefoonnummer, emailadres, IP-adres, social media kanalen, locatiegegevens, gegevens over jouw activiteiten op mijn website, gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites, internetbrowser en apparaat type, bankrekeningnummer.

Ik heb niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Als ik toch onbedoeld zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens verwerk van een persoon jonger dan 16 jaar, neem dan contact met mij op via info@vawithaview.nl, ik zal de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen.

Artikel 7. Jouw rechten met betrekking tot je gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met mij op te nemen via info@vawithaview.nl.

Ieder verzoek hiertoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je je handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop ik met jou contact kan opnemen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8. Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Ook deelt Va with a View jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst. Met derden die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht sluit ik een verwerkersovereenkomst zodat de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens is gewaarborgd.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9. Commerciële aanbiedingen

Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur je een mail naar het volgende adres: info@vawithaview.nl.

Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10. Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt tot je verzoekt de gegevens te verwijderen. Indien je een verzoek indient je persoonsgegevens te verwijderen, worden je persoonsgegevens aansluitend verwijderd, tenzij wettelijk anders is bepaald.

Artikel 11. Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan mijn website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan mijn website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk mijn website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je mijn website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee ik je informeer over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van mijn website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

Ik gebruik de volgende soorten cookies op mijn website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van mijn website. Ik kan niet zien wie mijn websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
- Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan mijn website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen ik de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van mijn website.
- Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruik ik de volgende cookies:
Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
Google Analytics (analytische cookie)
Adobe (analytische cookie)
Facebook (tracking cookie)
Google Adwords (tracking cookie)

Wanneer je mijn website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op je apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodig ik je uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12. Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14. Contact

Voor vragen of informatie over de website zelf, kun je contact opnemen met: Willeke Vlastuin, info@vawithaview.nl.